Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ARA VINC S.L., com a responsable del tractament, amb CIF B-59.460.618, us informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques, seran tractats amb les finalitats següents:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestió dels serveis prestats als clients de la nostra organització.
 • Gestió econòmica de l’empresa.
 • Recepció del seu Curriculum vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.
 • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.
 • Videovigilància de les instal·lacions.
 • Gestió del canal de denúncies.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per a atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, tret que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), per a mantenir-ho com a interessat en futurs processos de selecció (un any) o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària o una altra legislació que sigui aplicable.

Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens heu facilitat. Per fer-ho, podeu fer arribar la vostra sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la vostra sol·licitud per correu postal a Ara Vinc S.L., Ref. Protecció de Dades, C/ Salvador Espriu, 5-7 08908 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o bé enviar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça delegatlopd@aravinc.com.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuades per part de la nostra societat.

1. Responsable del Tractament

Ara Vinc S.L., amb CIF: B-59.460.618, societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20684 Foli 171 Fulla B-11059.

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de manera efectiva, de manera presencial o per correu postal en la nostra seu social: C/ Salvador Espriu, 5-7 08908 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments efectuats, enviant un correu electrònic a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça delegatlopd@aravinc.com.

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

2. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització.
 • Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat fa arribar a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en els quals així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, tret que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
3. Gestió dels serveis prestats als clients de la nostra organització.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar els serveis encarregats pels interessats a la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en els quals així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, tret que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
4. Gestió econòmica de l’empresa.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar l’activitat econòmica de l’empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
 • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
5. Recepció del seu Currículum
 • Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: avaluació de candidatures a llocs de treball en la nostra organització.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals).
 • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
 • Període de conservació de les dades: inferior a un any si s’observa que el perfil del sol·licitant pot ajustar-se a necessitats presents o futures de l’empresa. En el cas que el perfil no s’ajusti a les necessitats de l’empresa, es procedirà a la destrucció immediata.
6. Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
 • Finalitat del tractament: gestionar la relació laboral amb els nostres empleats.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
 • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, tret que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
7. Videovigilància de les instal·lacions.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat en accedir, o intentar accedir, a les instal·lacions en les quals es disposen de dispositius de videovigilància.
 • Finalitat del tractament: seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització.
 • Cessions de dades a tercers: forces i cossos de seguretat.
 • Període de conservació de les dades: un mes des de la captació.
8. Gestió del canal de denúncies.
 • Origen de les dades: facilitats pel propi interessat o pel seu representant legal, mitjançant el formulari habilitat a tal efecte al lloc web.
 • Finalitat del tractament: gestionar el canal de denúncies de l’empresa, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
 • Dades objecte del tractament: dades identificatives (nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon), relació amb l’empresa, tipus de denúncia i descripció dels fets denunciats i documentació aportada.
 • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a les forces i cossos de seguretat així com a l’autoritat judicial, en el marc d’una investigació, instrucció o procediment judicial.
 • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractats per Ara Vinc S.L., té la possibilitat d’exercitar de manera lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
  Rectificar les seves dades personals quan resultin inexactes o incomplets.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part de Ara Vinc S.L. de tots o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a Ara Vinc S.L., acreditant degudament la seva identitat, a través de:

 • Correu electrònic: delegatlopd@aravinc.com
 • Correu postal: C/ Salvador Espriu, 5-7 08908 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades”.
  De manera presencial en les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals a través del web www.aepd.es.