Canal de denúncies

Introducció

ARAVINC, S.L. disposa d’un canal de denúncies a fi que les persones que siguin coneixedores d’infraccions greus o delictes comesos durant l’exercici de la seva activitat o relació amb la companyia les puguin informar. El canal és l’instrument de comunicació que integra el sistema intern d’informació de l’organització.

Qui pot informar/denunciar a través del canal de denúncies

Persones treballadores actuals de la companyia o antigues. Personal de diferent caràcter: voluntariat; becat; en períodes de formació; candidatures; autònoms; persones sòcies; personal d’empreses contractistes, subcontractistes, proveïdors; representants legals de les persones treballadores o persones físiques que assessorin la persona informant; persones físiques que estiguin relacionades amb la persona informant i que puguin patir represàlies, com a companys/es de treball o familiars de la persona informant; persones jurídiques, per a les quals es treballi o amb les quals es mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en què s’ostenti una participació significativa.

Que es pot denunciar
  • Accions o omissions que puguin constituir Infraccions del Dret de la Unió Europea.
  • Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu
  • nfraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina.

Aquest canal no és un instrument de comunicació de queixes laborals o mercantils Interparts.

El canal s’ha de fer servir de bona fe. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades, o amb l’única finalitat de denigrar la persona o la institució denunciades, se li podran exigir les responsabilitats que corresponguin.

Confidencialitat i no represàlia

Aquest sistema garanteix la confidencialitat de la persona denunciant i de qualsevol tercer que aparegui en la comunicació tant legalment com tècnicament i permet l’anonimat. Així mateix, el sistema se sotmet al principi de no represàlia per a qualsevol de les persones denunciants o tercers. Quan l’organització tingui coneixement que la persona denunciant o informant ha estat objecte dactes dintimidació o de represàlies, ha de promoure o exercir les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes.

Denúncies anònimes

La denúncia pot ser anònima; el més important és la versemblança dels fets exposats, no la persona que presenta aquesta denúncia. L’anonimat, però, dificulta la possibilitat de mantenir un canal de comunicació obert amb la persona denunciant, cosa que facilitaria el procés d’anàlisi i investigació. Així mateix, depenent del tipus d’infracció denunciada (especialment si afecta directament la persona denunciant), l’anonimat també pot dificultar notablement la investigació.

Tramitació de la denúncia

L’enviament de la denúncia genera automàticament un número de recepció a la disposició de la persona denunciant. La denúncia es trasllada a la persona responsable de sistemes de denúncia de la companyia i s’inicia la fase d’anàlisi i investigació. Les tramitacions es duran a terme amb la màxima reserva i confidencialitat, dacord amb la llei. En un termini màxim de tres mesos (prorrogable a 3 mesos més en cas que la investigació sigui especialment complexa), l’empresa comunicarà a la persona denunciant el contingut de la resolució que se’n deriva de la denúncia. Hi ha la possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona denunciant o que se sol·liciti informació addicional. Si de les seves investigacions es desprenen indicis de delicte, s’han de traslladar els fets a la fiscalia oa l’autoritat judicial.